Loading...

รับขายฝาก อสังหาริมทรัพย์

การขายฝาก คือ การทำสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำมาขายฝากจะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาขายฝากกับผู้ซื้อฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าไหร่ก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

ยอดสูง

ดอกเบี้ยต่ำ

อนุมัติไว

ไม่เช็คเครดิตฯ

กรอกรายละเอียดที่นี่
รายการทรัพย์พร้อมขาย